عباس کیارستمی ۷۷ ساله شد. مردی که ما را در این این پهنه ی خاکستری دلپذیر، این چند روز در میا

 *برای تشویق مخاطبانِ به خواندنِ آثار هانا آرنت و تأمل بیشتر در اندیشه او، قلمرو به مخاط

باهار مومنی، نویسنده، در این ویدئو قصه کوتاه عید رستاخیز را برای قلمرو خوانده است.

*برای تشویق مخاطبانِ به خواندنِ آثار هانا آرنت و تأمل بیشتر در اندیشه او، قلمرو به مخاطبان

سوزان نایمن فیلسوفِ اخلاقی است که برخی رویدادهای جاری درجهان را پی می‌گیرد وازبیان عمومی

Ghalamro logo

اپلی کیشن اپل و اندروید قلمرو

با اپلیکیشن اندروید و اپل قلمرو
همه جا به محتوی این نشریه دسترسی خواهید داشت.

Idea Center For Arts and Culture

© 2017 Ghalamro. All Rights Reserved.